brahmaklub
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
-Fajtaklub Működési Szabályzata

A MAGYAR GALAMB- ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEÁLTAL ELISMERT
FAJTAKLUBOK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség)alapszabálya (II. fejezet 12. rész), valamint szervezeti és működési szabályzata (I. rész, VIII.fejezet, 2. pont) a szövetség szakosztályain belül lehetőséget biztosít fajtaklubok szervezéséreműködtetésére.

A szövetség jelen szabályzatban az egységes működés biztosítása céljából a fajtakluboktevékenységét következők szerint szabályozza.

A fajtaklub célja: A szakszerű és magas szintű tenyésztői munka közösségi feltételeinekmegteremtése, az azonos fajú, fajtájú vagy azonos fajtacsoportba tartozó kisállatok egységesszempontok szerinti tenyésztésének elősegítése.

A fajtaklub működési szabályzatának felépítése:

I. A fajtaklub alapítása

II. A fajtaklub működése

III. A vezetők feladatköre

IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás

V. A tagok jogai

VI. A tagok kötelességei

VII. A tagsági viszony megszűnése

VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

IX. A fajtaklubok kapcsolattartása

X. A bírálati feladatok

XI. Záró rendelkezések

I. Fajtaklub alapítása

A szövetség tagegyesületei azon tagjainak, akik azonos fajtájú vagy fajtacsoportba tartozókisállatokat tenyésztenek (10 fő minimális létszám esetén) a szövetség illetékes szakosztályánkeresztül a szövetség szakmai alelnökétől hozzájárulást kell kérni fajtaklubjukmegalapításához.

Szakmai alelnök hozzájárulása alapján lehet meghirdetni az érdekeltek meghívásával a  fajtaklub alakuló ülését, melyre a szövetség küldöttjét és az illetékes szövetségi szakosztályvezetőségének képviselőjét meg kell hívni. Az alakuló gyűlésen kell megválasztani afajtaklub tisztségviselőit (elnök, titkár, pénztáros, szakelőadó, vezetőségi tagok), indokoltesetben a területi felelősöket is.

A fajtaklub vezetésére olyan tenyésztőket kell választani, akik tenyésztői munkájuk, emberimagatartásuk és rátermettségük alapján a fajtaklub tagságának bizalmát élvezik és a vezetésrealkalmasak. A megválasztáshoz a jelenlévők szavazatának egyszerű többsége szükséges.

A fajtaklub alakuló ülésének jegyzőkönyvét az alapító tagok által aláírt jelenléti ívvel együttmeg kell küldeni az illetékes szövetségi szakosztálynak.

A megalakulást a szövetség
vezetősége visszaigazolással veszi tudomásul. A megalakult fajtaklub ezt követőenkezdheti meg tevékenységét.

MGKSZ keretein belül azonos fajták tenyésztőiből csak egy fajtaklub alakulhat.

II. A fajtaklub működése

A fajtaklub szakmai irányítását a szövetség illetékes szakosztályán keresztül végzi. Működésitevékenysége az alakuló gyűlésen meghatározott fajtájú kisállatok tenyésztésének fajtaleírás(standard) szerinti irányítását szolgálja. A klubtagok fő feladata kiemelkedőtulajdonságokkal rendelkező kisállatok tenyésztése és szakszerű tenyésztési információktovábbadása, közzététele. Szükséges tagsági összejövetelek, szakmai előadások tartása,valamint tanulmányi utak (dúclátogatások), klubkiállítások stb. szervezése illetve rendezése.

A felmerülő, de a fajtaklubon belül meg nem oldható szakmai (tenyésztési) problémákmegoldását, bejelentés esetén az országos szakosztály támogatja.

A fajtaklub munkáját a klubtagok által 3 évre választott tisztségviselők és vezetőségi tagok, 3-7 főből álló vezetőség irányítja.

 

A fajtaklub a tenyésztők szakmai jellegű, a klub nevét adó kisállat tenyésztésével kapcsolatosfeladatok, problémák megoldásával foglalkozik. A vezetőség a klub szakelőadójánakközreműködésével szakmai tanácsadást, előadásokat szervez a következő témákban:

• a fajtaazonosság biztosítását szolgáló tenyésztési feladatok,
• tartástechnológia, elhelyezési megoldások,
• tenyésztése, takarmányozási módszerek,
• állategészségügyi ismeretek terjesztése, állatgyógyászati készítmények ésalkalmazásuk ismertetése,
• kiállítás előkészítés, versenyzés.

A fajtaklub legmagasabb fóruma a klub gyűlése. Klubgyűlést évenként kötelezően egyszer, dea tagság legalább 1/3-ának kérése alapján ismételten is meg kell rendezni. A klubgyűlésenhozott határozatok a fajtaklub híradójában vagy a szövetség lapjában közölhetők. A fajtaklubvezetősége a klubgyűlésen minden évben köteles a következő évre programozott munkatervetés a munkaterv anyagi hátterét biztosító költségvetést készíteni. A munkatervet és aköltségvetést a klubgyűlés hagyja jóvá. A klubgyűlés határozatait a klub tagjai egyszerűtöbbséggel és nyílt szavazással hozzák. Személyi kérdésekben a szavazás titkosan történik.

III. A vezetők feladatköre

Fajtaklub elnök

A fajtaklub elnökét a klub tagjai választják, aki felel a klub működéséért. Az országosszakosztály ülésein képviseli a fajtaklub érdekeit, szavazati jogával elősegíti a szakosztály ésa fajtaklub eredményes működését. Az illetékes szakosztályi szakelőadóval egyeztetveirányítja a klubtagság tevékenységét. Szakmai kérdésekben a klubtagok által kialakított és aszakelőadó által javasolt álláspontot a szövetségének az országos szakosztályon keresztülelőterjeszti. Munkájának eredményesebbé tétele céljából a klubtagok bevonásával az újszerű

problémák megoldására a szakelőadó vezetésével „szakmai bizottságot” hoznak létre. AzMGKSZ közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.

Fajtaklub titkár

Nyilvántartja a klub tagjait. Kapcsolatot tart a szövetség szakosztályaival, más fajtaklubokkalés a fajtaklub munkájának eredményességét elősegítő egyéb szervezetekkel. Szükség szerint(akadályoztatás esetén) az elnök feladatait is elvégzi. Feladatának ellátásában akadályoztatásaesetén a szakelőadó illetve a pénztáros helyettesíti.

Pénztáros

A klubtagok által a fajtaklub gyűlésen meghatározott működési hozzájárulást, az esetlegesadományt vagy adományokat pénzátvételi bizonylat ellenében átveszi, azt kezeli. A fajtaklubpénzforgalmát pénztárkönyvben rögzíti. A klubvezetőséggel együtt a pénzvagyonértanyagilag felelős. Mivel a bevételek önkéntes hozzájárulásból és adományokból állnak, aszövetség csak szabálytalanság jelzése esetén ellenőrzi a pénztárkönyvet. Kifizetést csak azelnök meg a titkár hozzájárulása és aláírása alapján teljesíthet.

Szakelőadó

A fajtaklub szakmai vezetője, aki a klubtagság által tenyésztett kisállatok fajtaleírás szerintitartásával, illetve a fejlődést mutató tenyésztési eredmények ismertetésével ésvéleményezésével tartja a kapcsolatot a klub és a szövetség standard bizottsága között.Feladata (honi fajta esetében) a fajtaleírás érvényének biztosítása azáltal, hogy a fajtán belülipozitív változásokat az országos szakosztálynak időben jelzi. Módosító javaslatait aklubelnökkel együtt az országos szakosztályon keresztül juttathatja el a standard bizottsághoz.A tenyésztési időszak alatt a lehetőségek szerint szervezi és vezeti a dúclátogatásokat, atapasztalatcseréket. Kiállítási szezonban szervezi az országos rendezvényeken való szereplést.A fajta jövőjét meghatározó, szakszerű bírálat biztosítására a Bíráló Testületnek javaslatottesz a bíráló személyeket illetően. A klubtagság által tenyésztett kisállat fajtatisztaságánakmegóvásáért az elnökkel egyetemlegesen felelős. Kötelessége a szakszerűtlen, fajtarontókeresztezési beavatkozások megakadályozása. A tenyésztésre vonatkozó, mindenkori szakmaitanácsadás.

Vezetőségi tagok (területi vezetők)

Döntési szavazati joggal részt vesznek a vezetőségi üléseken. Számukat a klub nagyságátólfüggően kell kialakítani! Amennyiben a fajtaklub létszáma és területi szétszórtságaszükségessé teszi, úgy a fajtaklub gyűlésen területi vezetőségi tagok is választhatók.Feladatuk, hogy munkájukkal az adott területen a klubtagság érdekeit képviseljék.Ténykedésüket a klub elnökének jelentik, illetve végzett munkájukról a klubgyűlésekenkötelesek beszámolni.

IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás

A fajtaklub tagja csak az a tenyésztő lehet, aki az MGKSZ (szövetség) valamelyik

tagegyesületének rendes tagja. Felvételét a fajtaklubba a fajtaklub alakuló ülésén belépésinyilatkozat kitöltésével, később a nyilatkozatnak a fajtaklub titkárhoz történő eljuttatásávalkérheti. A felvételről a klubtitkár előterjesztése alapján egyszerű többségi szavazással az évirendes klubgyűlésen a klubtagság dönt. A felvett új tagot ezt követően a titkár, nyilvántartásbaveszi.

A tagnyilvántartás a tenyésztők következő adatait tartalmazza:

• szövetségi törzsszám (padlásszám),

• név,

• lakcím,

• a klubtag egyesületének neve, nyilvántartási száma, címe,

• az elért tenyésztői minősítés,

• bíráló esetén besorolásának kategóriája,

• az általa tenyésztett állatfaj (fajok), fajta illetve fajták.

V. A tagok jogai

Minden nyilvántartott klubtag részt vehet a klub összejövetelein, rendezvényein:

• az összejöveteleken felszólalhat, javaslatokkal élhet, indítványokat tehet,

• választások esetén gyakorolhatja választói jogát és maga is megválasztható a fajtaklubbármely vezetői tisztségére,

• részt vehet a fajtaklub által rendezett fajtaklub kiállításon, a szövetség valamint a

tagegyesületek kiállításain, megbízás esetén a fajtaklub tagjaként képviselheti klubját,

• klubtagsági jogait csak az esedékes évi működési hozzájárulás megfizetése és atagsági viszony fennállása esetén gyakorolhatja.

VI. A tagok kötelességei

Minden tag köteles emberi és tenyésztői tevékenységével pozitívan hozzájárulni a fajtaklubcéljainak megvalósításához,

• elfogadni és megtartani a szövetség és a fajtaklub szabályzatát,

• az általa tenyésztett kisállat legszebbnek és legjobbnak tartott egyedeit a fajtaklubkiállításon anyagi lehetőségei szerint minél nagyobb számban bemutatni,

• a szövetség által rendezett országos kisállat kiállításon a fajtaklubot a klubgyűlés

megbízása alapján kisállatainak kiállításával képviselni,

• a működési hozzájárulási díjat időben megfizetni, melynek határideje tárgyév január31-e.

A belépő klubtag felvételekor köteles a működési hozzájárulást megfizetni.

A fajtaklubtagok kötelessége, hogy az egyesületükben is eleget tegyenek az érvényesszabályzatnak és a tagdíjfizetési kötelezettségnek.

VII. A tagsági viszony megszűnése

1. Kilépés – írásbeli nyilatkozattal

2. Kizárás – a klub közgyűlésen hozott fegyelmi határozat alapján.

3. Törlés – kötelezettségmulasztás miatt vagy klubgyűlési határozat alapján.

4. Elhalálozás.

5. A fajtaklub megszűnése.

VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

A fajtaklub, nem lévén önálló jogi személy, tagdíjat nem szed. A klub működése folyamánazonban különféle költségek merülnek fel, melyek fedezetéül a tagok működési hozzájárulásidíjat fizetnek. Ennek összegét az alakuló gyűlés, majd az évenkénti klubgyűlés határozzameg. A megállapított összeget a fajtaklub minden tagja köteles a megadott határidőig a klubpénztárosának befizetni.

Egy tenyésztő több fajtaklubnak is tagja lehet, de ilyen esetben köteles a vonatkozó szabályokszerint valamennyi klubban működési hozzájárulási díjat fizetni. A fajtaklub pénztárosa abevételt és kiadást pénztárbevételi, illetve pénztárkiadási bizonylaton köteles bevételezni,illetve kiadni. A pénzmozgást pénztárkönyvben kell összesíteni, melynek eredményét az éves

fajtaklub gyűlésen a tagsággal ismertetni kell. A pénztáros az éves munkaterv pénzügyifedezetének biztosítására, a klub vezetőségével együttműködve, éves pénzügyi tervet terjeszta tagság elé, melyben a következő évi működési hozzájárulási díj is megállapításra kerül.

IX. A fajtaklubok kapcsolattartása

A fajtaklubok a szövetség illetékes szakosztályainak legfontosabb szakmai alkotóelemei.Emiatt elengedhetetlenül fontos a szakosztály és fajtaklubok állandó kapcsolattartása avezetőségen keresztül a szakosztályi értekezleteken, valamint a fajtaklub gyűléseken való,kölcsönös meghívás alapján történő részvétellel. A fajtaklub kapcsolatot teremthet külföldifajtaklubokkal, igényelheti a szövetség szakmai, erkölcsi, anyagi és jogi támogatását.Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnie a magyar kitenyésztésű kisállatfajták külföldifajtaklubjaival és azok tagjaival való kapcsolatteremtésre és annak fenntartására. Afajtaklubnak a tagság tenyésztői munkája alapján iránymutató szerepet kell betöltenie amagyar kitenyésztésű és nemzetközileg elismert kisállatfajták fajtaleírásainak (standard) szemelőtt tartásával és a genetikailag megalapozott, helyes tenyészirány széles körűelterjesztésével.

X. Bírálati feladatok

A fajtaklub a klubtagság által tenyésztett kisállatfajta szakszerű kiállítási bírálatának

biztosítására az illetékes szakosztályon keresztül kérheti bírálóinak a saját szakterületentörténő továbbképzését. A klub a bírálói továbbképzésen eredményesen részt vevő bírálókat aBíráló Testülethez benyújtott igény alapján kérheti fel az adott fajta szakszerű minősítésére.

XI. Záró rendelkezések

Ezt a szabályzatot az MGKSZ elnöksége 2004. október 16-i ülésén tárgyalta és a 41/2004.

számú határozatával elfogadta.

 
Klubtagok Linkjei
 
MGKSZ Fajtaklubok
 
Külföldi Fajtaklubok
 
Számláló
Indulás: 2011-04-18
 

Ön internet szolgáltató? Nem talál céget aki javítaná az elromlott hálózati, mikrohullámó eszközeit? Katt ide!    *****    Se kép, se hang? Hozza el, megjavítjuk! LCD TV, Inverteres hegesztõ, Mosó- Mosogatógép, és sok más. Garanciával!    *****    Elromlott? Mi megjavítjuk! Ipari és háztartási elektronika javítás! Garanciával. Elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Rendeld meg:Születési,elõrejelzési,párkapcsolati,fogamzási,hold horoszkóp,biotérkép.Ingyen konzultáció mindenrõl!Várlak!    *****    Keresek jó humorú szerkesztõ társat készülõ ZENÉS KABARÉ MÛSOROMHOZ    *****    Rendelj születési horoszkópot és ajándék 3 éves elõrejelzés,valamint ingyenes konzultáció az ajándékod. Várlak kattints!    *****    Iván és Sára kattttttt!!!!!!!!!!    *****    Erotika az állatövi jegyekben    *****    A szerelem karmája a horoszkópban    *****    Születési horoszkóp,ajándék 3 évi elõrejelzéssel,ingyenes konzultációs lehetõség, telefonon,messengeren,skypeon! Várlak!    *****    Kihagyhatatlan asztrológiai megrendelések, olvasmányok, szoftverek, ezoterikus témák sokasága vár az oldalamon. Várlak!!    *****    Vanessa Hudgens - Magyarország egyetlen mûködõ az egykori Szerelmes hang jegyek sztárjával foglalkozó oldala!    *****    A végtelen szeretet az egyetlen igazság, minden más illúzió.    *****    Ha sok mindent tudni szeretnél és válaszokra vársz látogass el oldalamra!    *****    SZEREPJÁTÉK - Csatlakozz közénk és légy részese egy kalandnak - FRPG - Még nem késõ csatlakozni - SZEREPJÁTÉK    *****    VANESSA HUDGENS - A LEGNAPRAKÉSZEBB MAGYAR RAJONGÓI OLDALAD A TEHETSÉGES ÉNEKES-SZÍNÉSZNÕRÕL - VANESSA HUDGENS    *****    Ipari elektronkia szerviz, villamos kéziszerszám javitás, érintésvédelmi felülvizsgálat. elektronika-szerviz.gportal.hu    *****    Minden lány egy kicsikét királylány, minden Fiú kicsit hõs lovag. - FRPG    *****    | WATTPAD | Egy neves gimnázium, egy gazdag, arrogáns srác és egy ösztöndíjas lány nem mindennapi szerelme | WATTPAD |    *****    Szerepjáték – Csatlakozz közénk, és részese Te is a kalandoknak - FRPG